Zarządzenie nr 104/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 grudnia 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 104/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 grudnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., załącznik Nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Załącznik (73kB) pdf

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r.poz.1045 i 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358, 1513 1854 i 1890.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 104/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok    
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynika z konieczności zwiększenia dochodów w dziale  852 Pomoc społeczna  o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.41.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2016, 13:02:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507