Uchwała nr XXIX/291/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.[1]), Rada Miejska w Pakości

Uchwała nr XXIX/291/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.[1]), Rada Miejska w Pakości


uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Program Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2022-2024” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (825kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 159 i poz. 1006.
 
   
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:            
Uchwała dotyczy przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2022-2024”.
2. Omówienie podstawy prawnej
Zgodnie z art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1372) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 821), w ramach zadań własnych gminy przewiduje się „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Jednym z narzędzi służącym do opracowania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość, były wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników socjalnych. Konsultacje odbywały się w trakcie licznych spotkań, wyjazdów o charakterze integracyjnym oraz innych działań środowiskowych podejmowanych przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny. Dodatkowo, wszelkie uzgodnienia dotyczące analizy danych  w poszczególnych zagadnieniach były szeroko omawiane i konsultowane z przedstawicielami  podmiotów i jednostek organizacyjnych Gminy zaangażowanych do realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Obowiązek opracowania „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2022-2024” wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 821), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Celem głównym Programu Wspierania Rodziny Gminy Pakość na lata 2022-2024 jest rozwijanie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakość na lata 2021-2025 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe w oparciu o konkursy ogłaszane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów resortowych, w tym resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych. Wszystkie zadania związane z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, kosztami pieczy zastępczej oraz zatrudnieniem asystenta rodziny są ujęte w planie finansowym. Plany dotyczące nowych inwestycji, programów, przedsięwzięć wymagających zaangażowania dodatkowych środków finansowych, będą przedmiotem innych konsultacji i uzgodnień z władzami samorządowymi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79