Uchwała nr XVIII/127/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika wieczystego, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 108, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141,poz.1492).

Uchwała nr XVIII/127/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika wieczystego, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 108, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141,poz.1492).


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/114/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2004 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika wieczystego Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 tiret 3 otrzymuje brzmienie: “ ul. Mogileńska 19, dz. nr 213/18 o pow. 0,3718 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 48639”,

  2. w § 1 tiret 13 otrzymuje brzmienie: “ ul. Mogileńska 35, dz. nr 224/10 o pow.0,0519 ha i dz. nr 230/7 o pow. 0,0959 ha, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 48 646”,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVIII/127/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 02.12.2004 r.

w sprawie; zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika wieczystego Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

Zmianę Uchwały nr XVI/114/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2004 r. dokonuje się na wniosek Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, która w złożonym wniosku błędnie podała numery nabywanych na własność działek.
W celu realizacji wniosku tejże Spółdzielni niezbędne jest wprowadzenie do wcześniejszej uchwały istotnych zmian polegających na ujawnieniu właściwej numeracji nabywanych działek.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 12:29:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4162