Uchwała nr XII/109/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)

Uchwała nr XII/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)


Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690), uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest organizowana i przyznawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przy uwzględnieniu zgłoszonych potrzeb i możliwości ich realizacji.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są z uwzględnieniem rozpoznanej sytuacji życiowej i potrzeb osoby, na rzecz której ma być przyznane świadczenie.

§ 3. 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, ustaloną na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;
2) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę;
3) dokumentację potwierdzającą stan zdrowia, wydaną przez lekarza.

§ 4. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości przyznając usługi opiekuńcze lub specjalistyczny usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia uwzględniając możliwości zapewnienia usług przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością.
2. Cena 1 godziny usług opiekuńczych ustalana jest w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
3. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana jest w wysokości 120% minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu a pracę.
§ 7. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych w poniższej tabeli:

Zdjęcie

§ 8. 1. Do ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyjmuje się faktycznie wykonaną ilość godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w danym miesiącu u świadczeniobiorcy.
2. Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przekazać na konto wskazane w decyzji administracyjnej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

§ 9. 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, opiekuna prawnego tej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku odpłatnego świadczenia usług lub specjalistycznych usług opiekuńczych, może dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, w szczególności z powodu:
1) konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;
2) konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych:
a) z potrzebami mieszkaniowymi,
b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych,
3) konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, rodzinie zastępczej po przedstawieniu potwierdzeń dokonanych odpłatności;
4) innego zdarzenia losowego powodującego niemożność lub znaczne utrudnienie ponoszenia odpłatności za usługi;
5) innej uzasadnionej przyczyny i trudnej sytuacji życiowej potwierdzonej dokumentami i wywiadem środowiskowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 11. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich;
2) uchwała Nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). Podlega również zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, z późn. zm.) ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Obowiązująca uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich określa sztywno kwotę odpłatności świadczone usługi opiekuńcze. Przez ostatnie 14 lat nie podlegała ona waloryzacji i wynosiła 10,00 zł za godzinę usługi. W znowelizowanej uchwale zaproponowano, aby koszt świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych był waloryzowany zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalną stawką godzinową.
Ponadto w uchwale zostały określone szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, a źródło jej finansowania stanowić będzie budżet Gminy Pakość oraz świadczeniobiorcy usług.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602