Zarządzenie nr 134/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 9 maja 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 134/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 maja 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

dokonać przeniesień wydatków między paragrafami, na kwotę 20 000,-zł

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

po stronie dochodów 14 218 262 zł
po stronie wydatków 18 275 386 zł
deficyt 4 057 124 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (56kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 134/05
z dnia 9 maja 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości wynikającego z przyjętej uchwały Nr XIX/145/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmiany przedmiotowego Zarządzenia wynikają z kasowego wykonania budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2520