Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])

Uchwała nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
           
Tadeusz Grupa
 
Załącznik (87kB) pdf
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 r.  
 
Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2011 r. został opracowany po uwzględnieniu sugestii zgłaszanych przez komisje problemowe  Rady Miejskiej.
W planie pracy określone zostały podstawowe tematy sesji. W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy Rady Miejskiej.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą  nr IV/25/2003  Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.) na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2310