Zarządzenie nr 417/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 3 stycznia 2023w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców

Zarządzenie nr 417/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 stycznia 2023


w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego zwanego dalej „dzieckiem” w przypadkach określonych w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego i innych ośrodków wymienionych w art. 2 pkt 7 ww. ustawy, zwanych dalej placówką, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługującego na zasadach określonych w zarządzeniu, rodzicom, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej opiekunami, w przypadku gdy zapewniają oni we własnym zakresie przewóz samochodem i opiekę oraz zasady zapłaty należności za przewóz dziecka w przypadku gdy opiekunowie powierzyli wykonywanie przewozu dziecka innemu podmiotowi.

§2.1. Zwrot kosztów przewozu dziecka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a działającego z upoważnienia Burmistrza Pakości – Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
2. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

§3.1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przewozu jest złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
3. W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku szkolnego i podpisania stosownej umowy, zwrot kosztów przewozu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna obowiązuje od dnia złożenia wniosku.

§4.1. Zwrot kosztów przewozu przysługuje w wysokości obliczonej jako wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu dziecka, która obliczona jest jako iloczyn kosztu jednorazowego przewozu, którego sposób obliczenia określa art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz liczby dni obecności dziecka w placówce, w miesiącu podlegającemu rozliczeniu.
2. Stawkę z 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
3. Liczbę dni obecności dziecka w placówce, do której dziecko uczęszcza potwierdza opiekunowi dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona odrębnym zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
4. Za dni nieobecności dziecka w placówce zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

§5.1. W przypadku przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego środkami komunikacji zbiorowej w regularnych przewozach prowadzonych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdów stanowi cena biletów z uwzględnieniem ulg przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kwota zwrotu kosztów stanowi równowartość ceny przedstawionych biletów. (dziecka, ucznia, opiekuna).

§6. Traci moc zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (464kB) pdf    
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 417/2023
Burmistrza Pakości
z dnia 3 stycznia 2023 r.
 
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców 
 
Określa się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców, zgodnie z art. art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), powierzając te czynności Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 stycznia 2023, 07:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19