Uchwała nr XIX/167/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mieleńskiej 16/3 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mogileńskiej 17/18 w PakościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)

Uchwała nr XIX/167/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mieleńskiej 16/3 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mogileńskiej 17/18 w Pakości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowemu najemcy - nabywcy nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości - bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży w/w lokalu, oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.

2. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowemu najemcy - nabywcy nieruchomości lokalowej nr 18 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości - bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę wraz z bonifikatą w wysokości 90% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, która stanowi 25 % wartości udziału w gruncie, oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369

 


UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/167/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mieleńskiej 16/3 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mogileńskiej 17/18 w Pakości.

Nieruchomości lokalowe, położone przy ul. Mieleńskiej 16/3 oraz przy ul. Mogileńskiej 17/18 w Pakości, stanowią własność Gminy Pakość.
Nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 33,08 m2, położona jest przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości. W jej skład wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 108/1, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 54841.
Lokal mieszkalny nr 18 o pow .65,40 m2 położony jest przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości.
W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 29960.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), omawiane nieruchomości zostaną zbyte w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w przedmiotowej kwestii wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszych nieruchomości. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Jednocześnie w myśl art. 68 ust 1 pkt. 7 i ust. 1a w/w ustawy oraz w nawiązaniu do wniosków najemców lokali, przy sprzedaży powyższych nieruchomości od ceny oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę oraz od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącej 25 % wartości gruntu, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90 %.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3049