Uchwała nr XXVIII/260/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVIII/260/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 16,06 zł, 
 • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 180 670,00 zł,
  • zmniejszeń na kwotę 806 788,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 16,06 zł, 
  • zmniejszeń na kwotę 805 838,00 zł,
  • przeniesień na kwotę  50 371,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
2. Po dokonanych zmianach:
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 28 313 200,84 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 061 048,84 zł
  a) dochody własne 16 212 241,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 125 548,84 zł, w tym na:    
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 944,77 zł;    
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 252 152,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 121 152,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł   
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 31 000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 30 300 378,84 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26 594 111,84 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 19 870 617,07 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 587 712,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 282 904,45 zł; 
  b) dotacje na zadania bieżące  1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 015 007,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 898,83 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  3 706 267,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 706 267,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 673 748,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 1 987 178,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 397 591,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł; 
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 
4) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
                 
5) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 4 165 925,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 3 706 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 939 132,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 973 445,00 zł,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 341 106,00 zł.” 
7) § 13 ppkt a uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł, 
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 939 132,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 973 445,00 zł, 
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 341 106,00 zł.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa
 

Załącznik nr 1 (170kB) pdf
Załącznik nr 1a (119kB) pdf
Załącznik nr 2 (200kB) pdf
Załącznik nr 3 (107kB) pdf
Załącznik nr 4 (138kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały XXVIII/260/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:  
 • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem opłaty za wydanie pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 2 900,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem odsetek oraz zmniejszenie na kwotę 94 003,00 zł w związku z niższymi niż zakładano wpływem opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 5 103,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną konstrukcję oraz baner reklamowy, zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu kapitalizacji odsetek na lokatach over-night, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o  kwotę 165 626,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, środków transportowych, odsetek od osób prawnych, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych, opłaty skarbowej, zmniejszenie o kwotę 404 296,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty targowej, odsetek od osób fizycznych, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 6 013,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan oraz zmniejszenie o kwotę 36 190,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu opłat za żywienie, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 392,00 zł w związku z  wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej, 
 • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 16,06 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach projektu o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 48 940,00 zł w związku z niższym niż zakładano otrzymaniem dochodu z tytułu wpłat na kolonie i obozy, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 1,00 zł oraz zmniejszenie o 212 359,00 zł w związku z niższą niż zakładano realizacją dochodu z dzierżawy majątku gminy, odsetek oraz nieotrzymaniem w 2013r. środków na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim  na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego”, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 435,00 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z usług, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przeniesienie na kwotę 500,00 zł z działu 801, 
 • w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie na kwotę 198 978,00 zł na zadaniu „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”, 
 • w dziale 710 Działalność usługowa przeniesienie na kwotę 12 700,00 zł z działu 801, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 860,00 zł z działu 801 w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie w ramach działu na kwotę 20 711,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 220 195,00 zł w związku z korektą planu dochodów, przeniesienie do innych działów kwoty 29 060,00 zł, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł, 
 • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 16,06 zł, w związku z otrzymaniem środków dotyczących projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, przeniesienie na kwotę 600,00 zł w związku z zachowaniem płynności wypłat związanych z realizacją projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 51 840,00 zł, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie z działu 801 kwoty 15 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę  271 610,00 zł, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 5 215,00 zł, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł, w związku z niewykonaniem planu dochodów, 
 • w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” ulega zmniejszeniu kwota przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o 179 720,00 zł w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytu na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,  art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088