Uchwała nr XXVIII/262/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[2]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[3])

Uchwała nr XXVIII/262/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[2]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[3])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2014–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załącz­niku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXI/184/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXII/196/2013 z dnia 27 marca 2013r., Nr XXIII/207/2013 z dnia 28 maja 2013r., Nr XXIV/222/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr XXV/234/2013 z dnia 18 września 2013r., Nr XXVI/244/2013 z dnia 24 października 2013r., Nr XXVII/251/2013 z dnia 26 listopada 2013r. i Nr XXVIII/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa


Załącznik nr 1 (363kB) pdf
Załącznik nr 2 (74kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475,  Nr 238, poz. 1578, Nr 96, poz. 620, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.
[3] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318. 
 


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/262/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029  
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także jest  instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
   
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:00:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047