Uchwała nr XVIII/205/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z póź. zm.[2])

Uchwała nr XVIII/205/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z póź. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
                  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Załącznik (120kB) pdf  
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości 
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r., poz.1579
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r., poz.437  
 
   
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/205/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na trenie gminy Pakość”
 
Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy.
Używanie narkotyków powoduje szkody zdrowotne i społeczne. Konieczne staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W tym celu każdego roku opracowywany jest gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Pakość.
Uchwalenie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2017 rok w dziale budżetowym ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale ”Zwalczanie narkomanii” w wysokości 9.000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395