Uchwała nr XVIII/137/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* / Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 , Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, i Nr 123 poz. 1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2005r. /M.P. Nr 46 poz. 794/

Uchwała nr XVIII/137/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* / Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 , Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, i Nr 123 poz. 1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2005r. /M.P. Nr 46 poz. 794/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy:

  a/ od pierwszego psa 10,00 zł
  b/ od drugiego psa i każdego następnego 10,00 zł
 2. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:

  a/ od trzeciego i każdego następnego psa 10,00 zł

§ 2

 1. Podatek płatny jest bez wezwania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.:

  a/ w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości albo
  b/ w drodze inkasa – na terenie gminy, nie obejmującym miasta Pakości.
 2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zapłaconego podatku z terenu właściwości działania danego inkasenta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących Dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 17.12.1992r./,
2./ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20. 07. 1999r./
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne . Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. /Dz. U. z 2004r Nr 96,poz. 959/

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:07:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3967