Zarządzenie nr 238/06Burmistrza Pakościz dnia 5 września 2006w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Pakość na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu.

Zarządzenie nr 238/06
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2006


w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Pakość na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 1)
oraz § 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość, postanawiam co następuje:

§ 1. Przystępuje się z dniem 5 września 2006r. do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2007 rok.

§ 2. Ustala się termin składania przez radnych, mieszkańców Gminy Pakość, rady sołeckie, jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wniosków i uwag do projektu budżetu na 2007 rok, oraz wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań statutowych oraz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – do dnia 30 września 2006 roku.

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2, powinny określać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów i źródła finansowania, w tym udział własny wnioskodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


_______________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3346