Zarządzenie nr 166/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 4 października 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 166/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 października 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 7 560 zł
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 24 960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • dokonać przeniesień między paragrafami na kwotę 3 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 14 684 145 zł
po stronie wydatków 15 069 145 zł
deficyt 385 000 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (66kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 166/05 Burmistrza Pakości
z dnia 4 października 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

  • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 7 560 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr DBD-3101-61/05 z dnia 3 października 2005r., z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.,
  • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 24 960 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44/05 z dnia 30 września 2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
  • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 128 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XIX/145/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2625