Zarządzenie nr 351/10 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 września 2010w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 351/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 września 2010


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczyć w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości, 
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega głoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.
    
Burmistrz Pakości 
Wiesław Kończal


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652.


 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 351/10
Burmistrza Pakości
z dnia 24 września 2010 r.
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 
 
Konieczność podjęcia niniejszego zarządzenia uzasadniona jest obowiązkiem wyznaczenia przez Burmistrza Pakości na terenie gminy Pakość miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowego zarządzenia stanowi 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 września 2010, 09:13:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2633