Uchwała nr XII/85/2011RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )

Uchwała nr XII/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wspólną obsługę finansową, w tym prowadzenie rachunkowości dla następujących szkół i placówek oświatowych:
  1. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości;
  2. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości;
  3. Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu;
  4. Przedszkola Miejskiego w Pakości;
od dnia 1 stycznia 2012r.  powierza się Urzędowi Miejskiemu w Pakości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz GrupaUZASADNIENIE
do uchwały Nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pakość

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu zorganizowania wspólnej obsługi finansowej, w tym prowadzenia rachunkowości jednostek oświatowych w Pakości.
W oparciu o przywołane przepisy wskazujących na kompetencje poszczególnych organów, o sposobie zorganizowania obsługi szkół i placówek, winna zadecydować Rada Miejska w Pakości.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust.9  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania ww. zadań organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 stycznia 2012, 14:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298