Uchwała nr XXVI/277/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2017r., poz. 1785), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892) oraz art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1821

Uchwała nr XXVI/277/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2017r., poz. 1785), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892) oraz art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1821


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzory określono w uchwale Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych, której wzór określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2025), za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1353, z późn. zm.).

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych:
1) informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i umieszczane są na stronie ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,
2) format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się jako XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570),
3) zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi w złożonej informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny jest zgodny z zakresem danych układem i powiązaniami zawartymi we wzorach stanowiących załączniki do uchwały Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

4) zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi określony w złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych jest zgodny z zakresem danych układem i powiązaniami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

§ 3. Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570).

§ 4. Informacje i deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 5. Przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/277/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem wprowadzenia możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Realizując projekt „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 jst woj. kujawsko-pomorskiego” Gmina Pakość zobowiązała się do utworzenia możliwości składania przez podatników informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią także: art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1785), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892) oraz art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1821), zgodnie z którymi: rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 08:10:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485