Uchwała nr IV/33/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącej własność gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058/

Uchwała nr IV/33/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącej własność gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

 § 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, obręb I, oznaczonej geodezyjnie nr 119/5, o pow. 0,0389 ha, dla której sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 27107, stanowiącej własność Gminy Pakość.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                             w Pakości
                                         Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/33/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość


Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w związku z istniejącym zainteresowaniem kupnem niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, obręb I, oznaczonej geodezyjnie nr 119/5, o pow. 0,0389 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 27107, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
W tym celu, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ powinna być podjęta uchwała Rady Miejskiej w Pakości.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W myśl art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży.
Wskazać ponadto należy, iż sprzedaż omawianej nieruchomości, zgodnie z art. 28 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nastąpi w drodze przetargu.

 

                                    Burmistrz
                                 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (9 lipca 2003, 09:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4001