Uchwała nr XXI/156/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 31 marca 2005w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pakości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art.190 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.²)

Uchwała nr XXI/156/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 31 marca 2005


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pakości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art.190 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.²)


uchwala się, co następuje:

§ 1.
Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Pakości – p. Piotra Oklasińskiego z przyczyn określonych w art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

§ 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu i przesłać Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz


¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXI/ /05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pakości.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu złożenia przez radnego Rady Miejskiej w Pakości p. Piotra Oklasińskiego w formie pisemnej zrzeczenia się mandatu radnego przyczyn uzasadnionych względami osobistymi, nie pozwalającymi na dalsze pełnienie obowiązków.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 13 radnych, co stanowi 87 % składu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 marca 2006, 11:56:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3373