Uchwała nr XXVI/274/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach okalnych1) (Dz. U. z 2017r., poz. 1785)

Uchwała nr XXVI/274/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach okalnych1) (Dz. U. z 2017r., poz. 1785)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na cele:
a) działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862),
b) działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463, z późn. zm.),
c) związane z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017r., poz. 736, z późn. zm.),
d) związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2016r., poz. 1782,
z późn. zm.),
- z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz przeznaczonych na mieszkania i garaże.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/274/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących od 2018r.
Zwolnienia, o których mowa w § 1 uchwały nie obejmują gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a § 1 pkt 3 i 4. Niniejsza uchwała nie przewiduje zatem udzielania pomocy publicznej a projekt uchwały nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1785), zgodnie z którym rada gminy, w
drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz a art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 08:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841