Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego podaje się do wiadomości wyborców poniższe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę wójtowi gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, w terminie do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, w terminie do dnia 16 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, jak również w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Miejski w Pakości, Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia ul. Rynek 4 pok. nr 1, nr tel. 52 566 60 83 nr faksu 52 566 60 75 adres poczty elektronicznej: spis@pakosc.pl. Stosowne formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl (sekcja Wybory/Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (77kB) pdf
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lucyna Tyburcza (23 września 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 września 2015, 11:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727