Uchwała nr IX/70/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkołyNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Uchwała nr IX/70/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG do kwoty stanowiącej równowartość 250 653 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy Euro) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 1, ustanowić w formie weksla własnego in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia kwoty dofinansowania powiększonej o należne odsetki i inne ewentualne należności wynikające z realizacji zapisów umowy o dofinansowanie.

3. Zabezpieczenie wekslowe, o którym mowa w ust. 2, ustanawia się na okres obowiązywania umowy.

4. Źródłem pokrycia zabezpieczenia będą dochody własne gminy z tytułu podatków
od nieruchomości.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/70/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”

W związku z podpisaną umową finansową Nr PL0142/E1/1.3/004/07 o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, warunkiem otrzymania pierwszej płatności ze środków Mechanizmu Finansowego EOG celem zrefundowania poniesionych wydatków kwalifikowanych zgodnie z art. 5 niniejszej umowy, jest przyjęcie dofinansowania do kwoty stanowiącej równowartość 250 653 Euro. Zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 09:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2990