Zarządzenie nr 92/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 listopada 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 92/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 listopada 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

1) Przyjąć środki dotacji celowej:
a) w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 153,30 zł,
b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 965,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 3 118,30 zł,
b) przeniesień na kwotę 19 685,16 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 358 102,65, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 28 779 772,04 zł
a) dochody własne 17 389 120,21 zł,
b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
c) dotacje celowe 5 341 695,83 zł, w tym: 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;     
2) dochody majątkowe w kwocie 2 578 330,61 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 069 089,61 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 770 029,00 zł     
b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł      
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 116 133,79 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 28 430 798,23 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych  21 782 904,47 zł,                       
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 699 505,27 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 083 399,20 zł,                         
b) dotacje na zadania bieżące  1 155 948,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 079 945,52 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
e) obsługa długu  412 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości  3 685 335,56 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 293 735,56 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 790,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 758 031,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 
6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,  
                 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
Załącznik nr 1 (70kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (88kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r. poz. 1045,
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.  
 
  
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 92/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 9 listopada 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok   
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. jest konsekwencją otrzymania  dotacji  celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 965zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.67.2015/20 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” oraz dotacji  celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 153,30 zł  decyzją   nr  WFB.I.3120.3.68.2015   z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku energetycznego. Ponadto dokonano przeniesienia  w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na ochronę przeciwpożarową, natomiast w dziale 852 Pomoc społeczna  oraz 801 Oświata i wychowanie została wprowadzona korekta planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 07:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575