Uchwała nr IX/84/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość, będących własnością osoby fizycznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.[2])

Uchwała nr IX/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość, będących własnością osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość, oznaczonej geodezyjnie nr 96/1 o pow. 0,0227 ha (RIIIb –grunty orne klasy IIIb), KW nr BY1I/00023406/7, stanowiącej własność Gminy Pakość, na prawo własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Rycerzewo, gm. Pakości, oznaczonych geodezyjnie nr 94/2 o pow. 0,0163 ha (dr - droga), KW nr BY1I/00013568/7 oraz nr 95/3 o pow. 0,0064 ha (dr - droga), KW nr BY1I/00013568/7,  będących własnością osoby fizycznej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r. poz.1045.
[2]  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.  poz. 1777. 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr IX/84/2015
Rady Miejskiej  w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość, będących własnością osoby fizycznej
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w m. Rycerzewo gm. Pakość, oznaczona geodezyjnie nr 96/1, o pow. 0,0227 ha (RIIIb –grunty orne klasy IIIb), KW nr BY1I/00023406/7, stanowiąca własność Gminy Pakość, jest przedmiotem zamiany na niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w m. Rycerzewo, gm. Pakości, oznaczone geodezyjnie nr 94/2 o pow. 0,0163 ha (dr - droga) KW nr BY1I/00013568/7 oraz nr 95/3 o pow. 0,0064 ha (dr - droga), KW nr BY1I/00013568/7,  będące własnością osoby fizycznej.
Dokonanie zamiany ww. nieruchomości jest niezbędne w celu poszerzenia drogi  stanowiącej dojazd, głównie do gruntów rolnych, położonych na terenie m. Rycerzewo.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Przepis art.15 ust.1 powołanej ustawy w szczególności stanowi, iż nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 12:46:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496