Zarządzenie nr 370/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 września 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 370/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 września 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale:
750 Administracja publiczna na kwotę 1 004,00 zł,
855 Rodzina na kwotę 88 560,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 89 564,00 zł,
dokonanie przeniesień na kwotę 2 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 41 160 754,67 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 981 845,44 zł, w tym:
a) dochody własne 19 232 590,37 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 11 427 914,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 101 152,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4 178 909,23 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 558 909,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 330 995,00 zł,"

4) otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 45 740 025,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 933 068,80 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 493 356,98 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 924 643,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 568 713,96 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 645 697,12 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 806 956,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 687 956,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 291 706,34 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,"

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 579 271,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (471kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 370/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 28 września 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r., dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla Gminy Pakość:
- w dziale 750 Administracja publiczna decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2018r. na kwotę 1 004,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w dziale 855 Rodzina na kwotę 77 190,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
- w dziale 855 Rodzina decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018r. na kwotę 11 370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
- ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli w Zespole Palcówek Oświatowych w Kościelcu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (15 października 2018, 10:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366