Uchwała nr XX/152/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy PakośćNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/152/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w:

- Kościelcu, oznaczonej geodezyjnie nr 12/3 o pow. 0,77 ha dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 26590

- Wielowsi, oznaczonej geodezyjnie nr 72/1 w części o pow. ca 0,45 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 24923

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Ryszard Kuflewicz

 


U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XX/152/05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość

Na nabycie na własność działki nr 12/3 położonej w Kościelcu i nr 72/1 położonej w Wielowsi po dokonaniu jej podziału złożył wniosek P. Antoni Fryszkowski prowadzący gospodarstwo rolno - szkółkarskie.
Przez przedmiotowe działki przebiega droga gruntowa, rozdzielająca pola uprawne wnioskodawcy, utrudniająca zarazem prowadzenie działalności rolniczej. Droga przebiega w zaniżonym terenie i w okresie deszczowym zwłaszcza wiosną i jesienią jest nie w pełni przejezdna, natomiast przejeżdżające pojazdy powodują znaczne szkody w uprawach wnioskodawcy.
Z drogi tej jako drogi skrótowej korzystają nielicznie mieszkańcy wsi Kościelec i Wielowieś. Nadmienić jednak należy, iż w pobliżu przebiega właściwa droga łącząca w/w wsie.
Rada Sołecka wsi Kościelec pozytywnie zaopiniowała likwidację tej drogi, mając na względzie poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność wnioskodawcy. Rada Sołecka we Wielowsi, nie wyraża zgody na jej likwidację, uzasadniając to skrótowym korzystaniem swoich mieszkańców z przejazdów do wsi Kościelec.
Na uzasadnienie poprawy zagospodarowania tego terenu Gmina dysponuje pozytywnymi opiniami Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.
W tym celu, na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osoby, która te nieruchomości zamierza nabyć.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.
W myśl art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży.
Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4554