Uchwała nr XXVII/258/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVII/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 264/2 o pow. 0,0697 ha, KW nr T.IX.K.252, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, ewidencyjnie RV (grunty orne klasy V), stanowiącej własność Gminy Pakość, w celu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, w którym uprawnionymi do udziału będą właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych ewidencyjnie dz. nr: 263, 264/1, 265 oraz 266.

§ 2. Przewiduje się możliwość zbycia wymienionej w § 1 nieruchomości podzielonej na mniejsze działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 723, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,  z 2012r. poz. 908,  951, 1256, 1429 i  1529 oraz z 2013r. poz. 829 i 1238. 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Pakości 
z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczona jako działka nr 264/2 o pow. 0,0697 ha, KW nr T.IX.K.252, ewidencyjnie RV (grunty orne klasy V), stanowi własność Gminy Pakość. Z uwagi na zgłoszone zainteresowanie nabyciem, zostaje przeznaczona na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, w którym uprawnionymi do udziału będą właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych ewidencyjnie dz. nr: 263, 264/1, 265 oraz 266.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154