Uchwała nr XIX/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy PakośćNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XIX/163/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/279/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Rynek, oznaczonej jako działka nr 176/5 o pow. 0,0094 ha, oznaczonej ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr TIIK55, stanowiącą własność Gminy Pakość”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458,  z 2009r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Nr 64, poz. 341, z 2011r. Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762 , Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012r. poz. 908 i poz. 951.  
 
 


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/163/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
 
W związku z pomyłką pisarską w treści uchwały Nr XXX/279/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, dot. numeru Księgi Wieczystej nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej geodezyjnie nr 176/5, o pow. 0,0094 ha, należy dokonać zmiany numeru Księgi Wieczystej na właściwy w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot zmienianej uchwały. 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Ponadto zachowując przepisy art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2012, 13:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1602