Uchwała nr VII/51/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 21 czerwca 2007w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

Uchwała nr VII/51/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007


w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Określić zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków pozyskanych z Mechanizmu Finansowego EOG, przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły” na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100),

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 1, ustanowić w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, na okres realizacji ww. Projektu.

3. Źródłem pokrycia zabezpieczenia będą dochody własne gminy z tytułu podatku
od nieruchomości.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Pakości do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/51/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007r.

w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”

W związku z otrzymaną ostateczną decyzją o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”, trwają przygotowania do podpisania umowy finansowej. Umowa będzie dokumentem przyznającym środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz określi szczegółowe warunki realizacji projektu. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie bowiem z zapisami umowy finansowej beneficjent wnosi, w wybranej przez siebie formie, zabezpieczenie na okres realizacji projektu, celem dokonania przez Instytucję Pośredniczącą refundacji poniesionych kosztów realizacji Projektu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lipca 2007, 13:20:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3026