Uchwała nr XVIII/209/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XVIII/209/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (72kB) pdf
                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
 
   
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/209/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2017 r.
 
Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2017 r. określa podstawowe tematy sesji. W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą  nr IV/25/2003  Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.) na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385