Zarządzenie nr 187/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 listopada 2012w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013 - 2029

Zarządzenie nr 187/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 238 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 1. Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 28 664 771,00 zł, w tym:

  1) dochody bieżące w kwocie 26 804 371,00 zł
  a) dochody własne 17 315 459,00 zł;
  b) subwencje 5 728 421,00 zł; 
  c) dotacje celowe 3 760 491,00  zł,

  2) dochody majątkowe w kwocie 1 860 400,00 zł
  a) dochody ze sprzedaży majątku 1 560 400,00 zł 
  b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 zł,


 2. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 33 623 884,00 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące w wysokości 26 284 636,00 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 041 833,00 zł;
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 829 768,00 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 212 065,00 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 117 000,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 389 739 zł;
  d) obsługa długu 736 064,00 zł;

  2) wydatki majątkowe w wysokości 7 339 248,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 339 248,00 zł,


 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 959 113,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 4 959 113,00 zł;
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2013 – 2029.
 
§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r., poz.567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
 
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pakość na 2013 r. (266kB) pdf
Załącznik nr 1 (185kB) pdf
Załącznik nr 1a (267kB) pdf
Załącznik nr 2 (188kB) pdf
Załącznik nr 3 (236kB) pdf
Załącznik nr 4 (307kB) pdf
Załącznik nr 5 (208kB) pdf
Załącznik nr 6 (172kB) pdf
Załącznik nr 7 (183kB) pdf
Załącznik nr 8 (149kB) pdf
Załącznik nr 9 (247kB) pdf
Załącznik nr 10 (202kB) pdf
Projekt Budżetu Gminy Pakość na 2013 - część opisowa (1830kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029 (195kB) pdf
Załącznik nr 1 (408kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029 (641kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pakość na 2013 r. (605kB) pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pakość na 2013 r. (447kB) pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakość na 2013 rok (511kB) pdfUZASADNIENIE  
do Zarządzenia Burmistrza Pakości
Nr 187/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013 - 2029 
 
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
Zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 listopada 2012, 10:29:48)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (29 listopada 2012, 10:39:28)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114