Zarządzenie nr 32/03Burmistrza Pakościz dnia 3 listopada 2003w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. z zarządzonym głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

Zarządzenie nr 32/03
Burmistrza Pakości
z dnia 3 listopada 2003


w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. z zarządzonym głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 3  rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego (Dz. U. Nr 102, poz. 951)

zarządzam, co następuje:

§ 1 
Powołać Komisję ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego w składzie:

1.      Szymon Łepski – Przewodniczący Komisji.
2.      Lucyna Tyburcza – Członek Komisji.
3.      Paulina Motławska – Członek Komisji.

§ 2
Do zadań Komisji należy:

a)      dokonanie oceny i wydzielenie przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenie na tą okoliczność protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej,
b)      komisyjne zniszczenie dokumentacji objętej zezwoleniem uzyskanym z Archiwum Państwowego,
c)      protokolarne  przekazanie dokumentów stanowiących zasób archiwalny do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy.

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3388