Zarządzenie nr 181/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 sierpnia 2020w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców

Zarządzenie nr 181/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 sierpnia 2020


w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:
 
§1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego zwanego dalej „dzieckiem” w przypadkach określonych w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego i innych ośrodków wymienionych w art. 2 pkt 7 ww. ustawy, zwanych dalej placówką, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługującego na zasadach określonych w zarządzeniu, rodzicom, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej opiekunami, w przypadku gdy zapewniają oni we własnym zakresie przewóz samochodem i opiekę oraz zasady zapłaty należności za przewóz dziecka w przypadku gdy opiekunowie powierzyli wykonywanie przewozu dziecka innemu podmiotowi.
 
§2.1. Zwrot kosztów przewozu dziecka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a działającego z upoważnienia Burmistrza Pakości – Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
2. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi
on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 
§3.1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przewozu jest złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.  

§4.1. Zwrot kosztów przewozu przysługuje w wysokości obliczonej jako wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu dziecka, która obliczona jest jako iloczyn kosztu jednorazowego przewozu, którego sposób obliczenia określa art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz liczby dni obecności dziecka w placówce, w miesiącu podlegającemu rozliczeniu.
2. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając jednostki paliwa w gminie.
3. Liczbę dni obecności dziecka w placówce, do której dziecko uczęszcza potwierdza opiekunowi dyrektor placówki odrębnym zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
4. Za dni nieobecności dziecka w placówce zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.
 
§5. Traci moc zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w spawie zasad kwalifikowania do zwrotu kosztów przejazdu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych i ich opiekuna, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 
§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (149kB) pdf
  
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 181/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców  
 
Określa się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców, zgodnie z art. art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), powierzając te czynności Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 sierpnia 2020, 07:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196