Zarządzenie nr 201/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 października 2020w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2020r.

Zarządzenie nr 201/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 października 2020


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2020r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2020r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (144kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 


UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2020r. informację za III kwartał 2020r. o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 października 2020, 12:28:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161