Zarządzenie nr 63/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 8 października 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 63/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 października 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 10 935 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 33 517 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • dokonania przeniesień w planie wydatków na kwotę 4 200 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 427 721 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie  10 478 255 zł
 • subwencja w kwocie            4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie                3 882 112 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 272 717 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w kwocie      17 864 343 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie   3 408 374 zł

c)      § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (44kB) pdf

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 63/07
Burmistrza Pakości
z dnia 8 października 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007r. wynika z konieczności przyjęcia:

 • środków dotacji celowej w dziale 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 10 935 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (II rata) zarządzonych na dzień 21 października 2007r., zgodnie z decyzją Nr DBD-3101-65/07 z dnia 2 października 2007r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy,
 • środków dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 33 517 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-45/07 z dnia 27 września 2007r.,
 • dokonania zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku ze złożonym pismem przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości oraz planowanym remontem budynku przy ul.Rynek 17 stanowiącego gminny zasób mieszkaniowy.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków  pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593