Zarządzenie nr 367/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 września 2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 367/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 września 2018


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
§1. Wyznaczam Panią Paulinę Arczyńską - nauczyciela dyplomowanego, do zastępowania Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Pakości.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669.  
 
 
  
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 367/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 26 września 2018 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego
w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019

 
Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Z uwagi na fakt, że w Przedszkolu Miejskim w Pakości nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora w przypadku jego nieobecności jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 października 2018, 10:16:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377