Zarządzenie nr 251/2013 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 lipca 2013w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pakości do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Pakość

Zarządzenie nr 251/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 lipca 2013


w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pakości do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Pakość

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) zarządza się co następuje:
 
§1. Upoważniam p. Szymona Łepskiego – Zastępcę Burmistrza Pakości do składania samodzielnie, w imieniu Gminy Pakość, oświadczeń w sprawach majątkowych Gminy.
 
§2. Upoważnienie, o którym mowa w §1 udziela się na czas nieokreślony i wygasa ono z chwilą jego cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 sierpnia 2013, 09:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804