Uchwała nr XVIII/206/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę PakośćNa podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.1)) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.2))

Uchwała nr XVIII/206/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.1)) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wspólną obsługę finansową szkół i przedszkoli Gminy Pakość, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi, powierza się od 1 stycznia 2017r. Urzędowi Miejskiemu w Pakości, zwanemu dalej jednostką obsługującą.

§ 2. Jednostkami obsługiwanymi są:
  1. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości;
  2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości;
  3. Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu;
  4. Przedszkole Miejskie w Pakości.
§ 3. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi finansowej należy:
  1. 1) prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz. 1047),
  2. sporządzanie sprawozdawczości,
  3. obsługa płacowa pracowników jednostek obsługiwanych,
  4. obsługa kasowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pakość.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r., poz.1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz.1954 i 1985.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/206/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych w Gminie Pakość. W oparciu o przywołane przepisy wskazujące na kompetencje poszczególnych organów, o sposobie zorganizowania obsługi szkół i przedszkoli, Rada Miejska w Pakości określa, w drodze uchwały, w szczególności: jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm) zgodnie, z których brzmieniem, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania ww. zadań organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek. Na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.), Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Natomiast jak wynika z art.10b, wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej "jednostkami obsługującymi". Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane, zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 08:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389