Uchwała nr XXVIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.2)

Uchwała nr XXVIII/268/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.2)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1. Ustalić dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w „Taryfie  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, w wysokości:
  • 1.26 zł/m3 brutto dla grupy taryfowej C -  gospodarstwa domowe. 
2. Dopłaty obowiązują przez jeden rok.  
 
§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Gmina Pakość przekazuje  Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, miesięcznie na konto Spółki w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po uprzednim przedstawieniu stosownej faktury.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 645 i  1318.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033,  z 2009r. Nr 18, poz.97,  z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2012r. poz. 951 i  1513.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/268/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.
 
w sprawie dopłat dla wybranych  taryfowych grup odbiorców usług
 
Zaproponowana przez  Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Pakość na 2014r. została ustalona na poziomie wyższym od poziomu obowiązującego w 2013 r.
Zadaniem Przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku, w konsekwencji czego taryfa została skalkulowana w sposób to umożliwiający. Gmina natomiast, jako podmiot o charakterze publicznym, nastawionym na ochronę interesów mieszkańców gminy, a nie na działalność gospodarczą, może za pośrednictwem swego budżetu odciążyć mieszkańców poprzez ustalenie dopłat.
Mając na względzie możliwości budżetowe gminy dokonano ustalenia dopłat do taryfy za zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych dla grupy taryfowej C, tak by ceny były jednakowe dla mieszkańców na terenie całej gminy. Ustalono dopłatę do zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie, tj. dla mieszkańców m. Giebnia, gm. Pakość.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1108