Uchwała nr XXVIII/283/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2021w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm[1].)

Uchwała nr XXVIII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2021


w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm[1].)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć rezygnację radnego Michała Siembab z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.


 
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zgodnie z którym w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 29 października 2021 r. (data wpływu pisma) radny Michał Siembab złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
Mając powyższe na uwadze przedkłada się stosowny projekt uchwały.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.  

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2021, 10:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84