Uchwała nr XII/105/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1571, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Uchwała nr XII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1571, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 5 244,00 zł,
- przyjęcie środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 61 678,00 zł,
- przyjęcie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 14 193,24 zł,
- przyjęcie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 518,00 zł,
- zmniejszenie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 060,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 156 209,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 249 241,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zmniejszenie o kwotę 14 459,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 82 461,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 45 597 190,95 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 783 676,57 zł, w tym:
a) dochody własne 20 209 403,56 zł,
b) subwencje 7 326 532,00 zł,
c) dotacje celowe 15 247 741,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 335,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 813 514,38 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 518,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 45 927 478,53 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 293 289,83 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 263 388,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 054 564,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 208 824,42 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 665 376,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 905 101,58 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 146 714,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 634 188,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 499 188,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2019r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”;

9) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (474kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2019 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie na kwotę 168,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 200,00 zł w związku z niewykonaniem planu z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 4 350,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, odsetek, złomowania pojazdu, zmniejszenie o kwotę 100 105,00 zł w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu użytkowania wieczystego i służebności oraz zastosowano właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 26,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa oraz dochodów gminy stanowiących 5% zrealizowanych wpływów z tytułu należności z opłaty za udostępnienie danych osobowych, zmniejszenie o kwotę 53 544,24 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu odsetek z tytułu lokowania wolnych środków oraz zwrotu za 2018r. refundacji robót publicznych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie o 3 060,00 zł, środki z EFRR na realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” otrzyma lider projektu, tj. Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który rozliczy wydatki z tego tytułu,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie na kwotę 75 915,00 zł w związku z wykonaniem ponad pan dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, za zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek, zmniejszenie o kwotę 62 678,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie udzielono ślubu poza urzędem i w związku z tym nie wpłynęła opłata dodatkowa,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 5 244,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r. przeznaczonych na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zwiększenie na kwotę 61 678,00 zł środków rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 40,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa oraz odsetek,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 5 670,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wpływem z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł, dochodów gminy stanowiących 5% zrealizowanych wpływów z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego, zmniejszenie o kwotę 4 100,00 zł w związku z niższym niż zakładano wpływem z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 79 751,24 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty produktowej, dzierżawy, złomowania urządzeń zabawowych oraz otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową DB19107/OZ-az z dnia 30 września 2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”, zmniejszenie o kwotę 18 614,00 zł w związku z niższym niż zakładano zwrotem podatku VAT za 2018r., oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, przeniesienie z działu 852 kwoty 301,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 1 367,76 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonywanego w formie wydatków bieżących – raty za telefony i tablet,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie o kwotę 3 060,00 zł, finansowanie EFRR realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, lider projektu, tj. Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozliczy wydatki z tego tytułu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie w ramach działu kwoty 20 000,00 zł i z działu 854 kwoty 35 843,00 zł z uwagi na konieczność przekazania dotacji na wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop-Siup oraz zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 7 299,00 zł w związku z niższym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa, przeniesienie w ramach działu kwoty 11 950,00 zł i z działu 855 kwoty 3 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zawarcia umowy z pracownikiem gospodarczym w placówce Senior+ oraz zorganizowania Akcji Świątecznej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację wypoczynku dzieci w kwocie 35 843,00 zł do działu 801,
- w dziale 855 Rodzina, zmniejszenie o kwotę 4 100,00 zł w związku z niższym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa, przeniesienie w ramach działu kwoty 10 000,00 zł oraz do działu 852 kwoty 3 000,00 zł związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:23:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378