Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Pakość, 29 października 2021 r.
KIO.602.7.2021.HR

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.),

Burmistrz Pakości zawiadamia 
o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu:
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 
z perspektywą do roku 2028”


Z pojektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl, h.ryterska@pakosc.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 22 listopada 2021 r. 
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (29 października 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (29 października 2021, 14:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191