Zarządzenie nr 212/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 maja 2017w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie nr 212/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 maja 2017


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

Na podstawie § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Gminy Pakość do przekazywania Burmistrzowi Pakości sprawozdań budżetowych sporządzanych w formie dokumentu elektronicznego, drogą elektroniczną na adres sprawozdania@pakosc.pl lub na elektronicznych nośnikach danych.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pakość.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 307/2014 Burmistrza Pakości z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 441 oraz z 2017r. poz. 699.  
   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 212/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 8 maja 2017r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie  sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1015 z późn. zm.), zgodnie z którym kierownicy jednostek przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 maja 2017, 08:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487