Uchwała nr XXVI/282/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXVI/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.[1])


uchwala się o następuje:
 
§ 1. Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy odpowiedź na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 31 października  2017 r. na Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość, stanowiący załącznik do  uchwały Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r., Nr 86, poz. 1410).
 
§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Pakości do reprezentowania Rady Miejskiej w Pakości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w tej sprawie oraz ustanowienia pełnomocników procesowych.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (147kB) pdf  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1136 i 1370.  
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXVI/282/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.
 
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 
Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu w dniu 2 listopada 2017r. (data wpływu do urzędu) wniósł za pośrednictwem Rady Miejskiej w Pakości skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość, stanowiący załącznik do  uchwały Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość, zarzucając zawartym w nim zapisom, że wydane zostały bez podstawy prawnej, w sposób sprzeczny z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, którego skarga dotyczy zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dni jej otrzymania.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 08:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382