Zarządzenie nr 94/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 20 listopada 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 94/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 listopada 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

1) Przyjąć środki dotacji celowej:
a) w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 8 152,00 zł,
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 701,00 zł
c) w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 238 127,30 zł,

2) Zmniejszyć środki dotacji celowej:
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 701,00 zł
b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 
3) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 259 980,30 zł,
b) zmniejszeń o kwotę 19 301,00 zł
c) przeniesień na kwotę 56 524,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
4) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 598 781,95 w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 29 020 451,34 zł
a) dochody własne 17 389 120,21 zł,
b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
c) dotacje celowe 5 582 375,13 zł w tym: 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;
    
2) dochody majątkowe w kwocie 2 578 330,61 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 069 089,61 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 770 029,00 zł     
b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł      
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”                                                                                  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
5) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 356 813,09 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 671 477,53 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych  21 796 678,54 zł,     
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 682 404,27 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 114 274,27 zł,
b) dotacje na zadania bieżące  1 155 948,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 306 850,75 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
e) obsługa długu  412 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości  3 685 335,56 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 293 735,56 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 790,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 758 031,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.
 
7) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
                 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Załącznik nr 1 (89kB) pdf
Załącznik nr 1a (133kB) pdf
Załącznik nr 2 (113kB) pdf
Załącznik nr 3 (116kB) pdf
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r. poz. 1045,
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.
 

 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 94/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 20 listopada 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. jest konsekwencją zmiany dotacji  celowej wprowadzonej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr:
  • WFB.I.3120.3.75.2015, zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna,  w związku z rozliczeniem zadań zleconych w rozdz.85278,
  • WFB.I.3120.74.2015/19 zwiększenie o kwotę 234 119,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • WFB.I.3120.3.73.2015, zwiększenie o kwotę 8 152,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna,  z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększenie o kwotę 2 153,30 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty dodatku energetycznego w grudniu 2015r. oraz zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartał,
  • WFB.I.3120.3.72.2015/30 zmniejszenie o kwotę 13 701,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie i jednocześnie zwiększenie w tym samym dziale o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Ponadto dokonano przeniesienia planu w ramach działu 600 Transport i łączność, na zabezpieczenie remontu dróg oraz w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesiono między rozdziałami kwotę 3 000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników.
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości przeniesiono środki na dokształcanie nauczycieli, natomiast Dyrektor Gimnazjum wnioskowała o zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
BURMISTRZ  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 08:15:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545