Zarządzenie nr 76/2015BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 10 września 2015w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Zarządzenie nr 76/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 września 2015


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) w związku z § 2 uchwały nr XXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Pakość, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości.
§ 3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (41kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 oraz z 2014r. poz.379 i poz.1072  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 76/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 10 września 2015r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
   
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2016 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych
w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 września 2015, 09:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738