Zarządzenie nr 216/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 maja 2017w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Zarządzenie nr 216/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 maja 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.[1]) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
   
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2016 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.
 
§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2016 rok Biblioteki Publicznej w Pakości.
 
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 2255 oraz z 2017r. poz. 61, 245 i 791.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 216/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
 
Niniejsze zarządzenie podejmowane jest na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2017, 08:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518