Zarządzenie nr 279/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 listopada 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 279/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 listopada 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 oświata i wychowanie na kwotę 34 983 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2 800 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 37 783,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 1 217,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 29 343 585,43 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 814 558,43 zł
  a) dochody własne 16 802 605,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 288 694,43 zł, w tym na:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;    
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 027,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 329 027,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 207 875,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł     
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 31 510 483,43 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 344 558,43 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 484 465,72 zł;    
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 826 182,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 658 283,10 zł;  
  b) dotacje na zadania bieżące  1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 151 621,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4 165 925,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 925,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 166 898,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 577 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a oraz 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (97kB) pdf
Załącznik nr 1a (124kB) pdf
Załącznik nr 2 (103kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.

 
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 279/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 18 listopada 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 34 983,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013/19 z dnia 14 listopada 2013r. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013r.; przeniesienia na kwotę 1 217,00 zł w związku ze zwiększonym kosztem utrzymania dzieci z orzeczeniem o ich niepełnosprawności z terenu gminy Pakość , uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiedniej gminy, 
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2 800,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.83.2013 z dnia 8 listopada 2013r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885  z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 listopada 2013, 11:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581