Zarządzenie nr 390/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 grudnia 2014zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 390/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 grudnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o  finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 1,00 zł, 
  • dokonać przeniesień na kwotę 3 336,38 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 613 516,16 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 29 659 137,16 zł
  a) dochody własne 18 003 392,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł, 
  c) dotacje celowe 5 825 984,74 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,      
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 954 379,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 217,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 327 422,00 zł  
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł, 
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 33 456 926,16 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 28 332 174,16 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 355 949,55 zł,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 343 366,71 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 012 582,84 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące  1 086 621,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 267 710,80 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  326 892,81 zł,
  e) obsługa długu 295 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  5 124 752,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 124 752,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 265 051,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 156 590,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4) Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


Załącznik nr 1 (128kB) pdf
Załącznik nr 1a (108kB) pdf
Załącznik nr 2 (137kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646,  z 2014r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 poz. 1626 i 1877.
 
 
   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 390/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 31 grudnia 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2014r. wynika ze:
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 3 336,38 zł w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 1,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2014 z dnia 22 grudnia 2014r., na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu państwa nie obowiązują terminy określone w ust.1 art.170, 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2015, 09:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889