Zarządzenie nr 193/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 września 2020w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 193/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 września 2020


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2021r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pakość, kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości do złożenia materiałów planistycznych do 30 września 2020r.

§ 3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Załącznik (106kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 193/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 9 września 2020r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok  
 
1. Przedmiot regulacji:
Określenie podstawowych parametrów i wskaźników niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, do dnia 15 września Burmistrz Pakości określa podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na kolejny rok.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2021 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych.
Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.  
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 września 2020, 13:39:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196